jump to navigation

Dragonfly ខែ​មេសា 27, 2006

Posted by STARFiSH in Pictures.
5 comments

កន្ទុំរុយ
កន្ទុយរុំ កន្ទុំរុយ, នៅក្បាលឆាយ

A parallel universe ខែ​មេសា 26, 2006

Posted by STARFiSH in Quotes.
add a comment

" You realised that, in the eternity of space, there's probably a planet out there, just like this one, where another you is photographing back down towards us. I mean, essentially, you are photographing yourself in a parallel universe. There are infinite worlds out there you know, where everything you want to happen does happen." – Richard

មេឃកល់ភ្លៀង ខែ​មេសា 25, 2006

Posted by STARFiSH in Pictures.
8 comments

មេឃកល់ភ្លៀង

គំហើយពីប្រលោះបង្អួច, ភូមិខ្លាកូន ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ៚ 

inFactuation ខែ​មេសា 20, 2006

Posted by STARFiSH in Quotes.
add a comment

" When you develop an infactuation for someone, you always find a reason to believe that this is exactly the person for you. It doesnt need to be a good reason – taking photographs of the night sky for example. Now in the long run, that's the kind of dumb, irritating habit that would cause you to split up. But in the haze of infactuation, it's just what you've been searching for all these years." – Richard

Vrey Irentisetng ខែ​មេសា 18, 2006

Posted by STARFiSH in This & That.
3 comments

Vrey Irentisetng

I first got this picture from a friend long time ago and it still surprise me even i have read it a couple of times so far. 😛  I dunno who it was by and dunno if this picture is right protected and to whom it may created by… please let me know.

The one I used to love – Part II ខែ​មេសា 10, 2006

Posted by STARFiSH in Personal.
16 comments

sketch

As the story continues…

…days passed, then weeks, then months and before i could remember it, i eventually got to know her. I was then a part-time draftsman for a company subcontracted to the Pochentong International Airport project which later it got the new name, Phnom Penh International Airport – the other school i went to was a design school. I had my name card the very first time in my life so i took the chance in giving it to her hoping that some day she might call or text since i wouldnt dare to ask for her number directly.

One day i got another sign from God, a text message from a very familiar number, i thought i saw this number before but why it was not in my contact list. And it took me a couple of secs or longer that the number is almost the same as my dad’s, just one number different. And as we exchanged each other text messages i know that she was the one, Hmmmm nearly the same as my dad’s number isnt it another sign? I asked her where she was now and she replied back that she was visiting a sister in Battambang. I was like hey it’s my hometown!! and another sign i thought. And yes I am from Battambang province, most people from Battambang back then study french as the second language due to the fact that English is not as popular as it is now and “je parle un peu francais”. French is the language that would take me a life time to know it, yes it’s hard at least to me, but still i kinda like it in a way. You wanna know another sign God once again showed me? She also speak french….. and fluently.

Times went by our relationship grows and we became close friends, we talked alot, on the phone mostly and text messaged alot as well, thanked to SAMART – one of the leading phone service provider – they didnt charged us for texting back then and dozens or hundreds of text messages we exchanged each day.

With all the relationship i had built up and with all those positive felling and plus those signs, I thought i got enough credit to make my confession, i took a chance to ask her to be my girlfriend. And yes i think i am right God did play with me, after all those positive probability after all those signs he gave…. me she refused me, she said that we were just good friends. I was like…. dunno how i was like but friends said that i was like crazy. Was i that serious? i didnt think so but yeah that’s from my friends point of view. She was seeing another guy and he came to her life sometimes before i did…..maybe i had kept it too long till the day i made my confession, it was 2 years later after i had known her. To make the story short… we graduated a year later, she got a scholarship to france and i lost her contact. THE END. nah it didnt end just like that. she texted me the day she left for France and i told her she brought along a little piece of my heart with her and somehow dont forget about me, and i got that promise. It was 2004.

– to be continued –

ស្រុកកំណើត ខែ​មេសា 7, 2006

Posted by STARFiSH in Cambodia.
13 comments

My home town

ខេត្តបាត់ដំបង, ស្រុកកំណើតខ្ញុំ

សួស្តីឆ្នាំថ្មី!! Happy Khmer New Year!!

Well Im gonna be home for the whole week next week and that is to say starting from tomorrow. Im so happy to be on holiday… and to be home, man i miss my mom's cooking. So off i go now and see ya all after the New Year.

សូមសេរីសួស្តីកើតមានដល់ ញាតិមិត្តទាំងអស់គ្នា។ ឆ្នាំថ្មី អ្វីៗក៏ថ្មី!! Oooops isnt that included new girlfriend as well ehehhehe ទុកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសទៅចុះ។

bee and tree

នេះជារូបភាព ឃ្មុំមួយសំបុក្រយ៉ាងធំ នៅលើដើមស្វាយ, មើលទៅគួរស្រក់ទឹកមាត់។ និយាយលេងទេ ខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សឃោឃៅអញ្ចឹងពេកទេ, ស្រក់ទឹកមាត់នឹងផ្លែស្វាយទេ ហេហេហេ។ រូបភាពនេះបានមកពីបង រ៉ាវុធ ដែលធ្វើការជាមួយគ្នា។

កំណត់សំគាល់៖ នេះជាដើមស្វាយកែវ ដែលផ្លែវាមានប្រវែងប្រហែលមួយតឹក, លោកអ្នកធៀបវា ទៅនឹងសំបុក្រឃ្មុំទៅ នឹងដឹងថាវាធំប៉ុណ្ណាហើយ។ ឃ្មុំនេះមានអាយុ ២ឆ្នាំហើយ។

Sketches out of a book ខែ​មេសា 6, 2006

Posted by STARFiSH in Pictures.
7 comments

Silouhette of a girl

Didnt really notice it but, at the back of my chinese book… print these sketches. I think she look familiar to me, Oh i think i got it, she's the cute girl sitting in front of me.

Man here i go again…. sketching the silouhette of a girl from the back.

អាងត្រពាំងថ្ម ខែ​មេសា 6, 2006

Posted by STARFiSH in Cambodia.
add a comment

អាងត្រពាំងថ្ម
Trapeang Tmor, Banteay Meanchey.

A very BIG pond built during the Pol Pot regime, according to old people, too many lives were sacrified here. Now it's a good place to go have picnic once in a while, so fresh air there and yeah u can swim in the pond if u feel the weather is too hot. I was there last month… the first time.

My determinations ខែ​មេសា 5, 2006

Posted by STARFiSH in Personal.
7 comments

Plan A – getting a scholarship to further my study

  • Interested in the following scholarship:
  1. JDS – Japanese Grant Aid for Human Recource Development Scholarship program.
  2. ASEAN Graduate Scholarship
  3. Fulbright Scholarship

to be continued –